Zakręceni Mastersi czyli bez pływania nie ma życiamedal 212 medal 243 medal 214
Statut

STATUT

Klubu Sportowego

Pn. NIEZRZESZENI.PL


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Klub jest stowarzyszeniem, działającym w sferze kultury fizycznej, którego nazwa brzmi: NIEZRZESZENI.PL. Klub w dalszych postanowieniach statutu zwany jest „Stowarzyszeniem”.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Stowarzyszenie działa na podstawie art. 7a ustawy o kulturze fizycznej, jest wpisane do ewidencji i posiada osobowość prawną.

5. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, Ustawy o kulturze fizycznej, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.

6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

8. Celem Stowarzyszenia jest rozwój sportu pływackiego.

9. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a) popularyzację i upowszechnianie sportu pływackiego,

b) podnoszenie poziomu sportowego pływania,

c) reprezentowanie sportu pływackiego w kraju i za granicą.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

10. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

11. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

12. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która:

a) złoży deklarację członkowską na piśmie,

b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

13. Członkiem zwyczajnym mogą być także małoletnie osoby fizyczne, przy czym osoby, które nie ukończyły 16 roku życia mogą być członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

14. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

15. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

16. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

17. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

18. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

19. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu Członków oraz biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach,

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c) udziału w imprezach, zebraniach, wykładach oraz innych przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

20. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) regularnego uiszczania składek członkowskich.

21. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

22. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

23. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

24. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, po podjęciu przez Zarząd uchwały w tym zakresie,

b) wykluczenia uchwałą Zarządu:

• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

• z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

c) wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku utraty praw obywatelskich przez członka Stowarzyszenia na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d) skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu na skutek śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

25. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

26. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

27. Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

28. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

29. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

30. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

31. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne o charakterze sprawozdawczym jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie Członków o charakterze Sprawozdawczo – Wyborczym zwoływane jest przez Zarząd raz na dwa lata. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

32. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

33. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne. Z wyjątkiem głosowania w sprawach personalnych, które jest tajne.

34. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwalanie zmian statutu,

c) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

d) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu,

e) uchwalanie budżetu,

f) uchwalanie wysokości składek członkowskich,

g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

l) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

35. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

36. Zarząd składa się z 3 osób w tym prezesa, wiceprezesa i skarbnika, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.

37. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

38. Do kompetencji Zarządu należą:

a) realizacja celów Stowarzyszenia,

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c) sporządzanie okresowych planów pracy i projektu budżetu,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających.

39. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym przewodniczącego, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.

40. Komisja zbiera się na posiedzeniach w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.

41. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

42. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy wykonywanie kontroli wewnętrznej działalności stowarzyszenia a w tym:

a) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia oraz kontroli bieżącej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem gospodarności, celowości, rzetelności oraz zgodności z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,

b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenie uchybień oraz wskazywanie terminów i sposobu ich usunięcia,

c) składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków oraz stawianie wniosku w przedmiocie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

43. W razie gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie składu tych władz może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 liczby członków danego organu, pochodzących z wyboru.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

44. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.

45. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

a) składak członkowskich,

b) darowizn, spadków, zapisów,

c) dotacji i ofiarności publicznej.

46. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

47. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

48. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów.

49. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

50. Po zakończeniu likwidacji, likwidator występuje do organu ewidencyjnego z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji.

51. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 
Slideshow by phatfusion
Design by Next Level Design Lizenztyp CC