Zakręceni Mastersi czyli bez pływania nie ma życiamedal 212 medal 243 medal 214
Regulamin

I Członkiem Klubu Sportowego niezrzeszeni.pl może zostać każda osoba spełniająca następujące warunki:

1) Uczęszczanie na treningi lub wykazanie się pracą własną nad poprawą pływania.

2) Uzyskanie pozytywnej opinii dwóch pełnoletnich członków klubu.

3) Zaznajomienie się ze statutem i regulaminem klubu i zobowiązanie się do jego przestrzegania.

4) Uiszczenie jednorazowego wpisowego w wysokości 40PLN i klubowej składki rocznej w wysokości 30PLN. Osoby do 25 roku życia odpowiednio 20 i 10PLN. Wysokość wpisowego i składek obowiązuje na rok 2014.

5) W przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodzica lub opiekuna.

II Stali członkowie zobowiązani są do uczestniczenia w wydarzeniach klubowych na miarę swoich możliwości oraz płacenia składki rocznej.

III Osoba może być skreślona z listy członków na skutek

1) Pisemnej rezygnacji z członkostwa w klubie - uchwalą Zarządu.

2) Braku udziału w wydarzeniach klubowych i nie płacenia składki przez ponad rok - na wniosek prezesa i po akceptacji przez Walne Zgromadzenie.

3) Z innych, uzasadnionych przyczyn, na wniosek Członka Klubu, po akceptacji Walnego Zgromadzenia.

 

Druk deklaracji członkowskiej pobierz

 

 
Slideshow by phatfusion
Design by Next Level Design Lizenztyp CC